Informujemy, iż nasz sklep wykorzystuje technologię plików cookies i nie zbiera w sposób automatyczny informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. „ciasteczkach”.

zamknij
Doradzamy w zakresie technologii kuchni, wykonujemy rysunki z podziałem funkcjonalym pomieszczeń i rozmieszczeniem wyposażenia wraz z wytycznymi instalacyjnymi

Warunki Świadczenia Usług - REGULAMIN

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług zwane w skrócie  Regulaminem określą zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://elitegast.pl

Sprzedającym jest firma:

ELITEGAST z siedzibą pod adresem: ul. Willowa 8, 71-650 Szczecin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 852 169 33 52, REGON  320874576

Kontakt ze Sprzedającym:

- pod numerami telefonów: 601 74 94 34, 605 619 690

- adresu poczty elektronicznej: sklep@elitegast.pl

- poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług  drogą elektroniczną.

2. Przedsiębiorca –

a/  osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której obowiązujące prawo przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową albo organizująca lub świadcząca usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

b/ osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca  działalność w ramach wykonywania tego zawodu.

( Zgodnie z: art.431 kc, art.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, art.4 pkt1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. )

3 . Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. ( Zgodnie z art.221kc )

4. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych nie będący Konsumentem, a będący Przedsiębiorcą, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

5. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://elitegast.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

9. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, a stanowiące rezerwację Towarów do uzgodnienia ze Sprzedawcą.

11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, skuteczna prawnie po uzgodnieniu Zamówienia przez obie strony i potwierdzeniu tego Zamówienia przez Sprzedawcę.

12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1.Sklep dedykowany jest do Przedsiębiorców i nie obsługuje Konsumentów.

2. Konsumenci, którzy wyrażą chęć zakupu Towarów oferowanych w Sklepie powinni skontaktować się bezpośrednio ze sklepem Sprzedawcy poprzez dane kontaktowe Sklepu internetowego ( telefon, e-mail, stronę -„Kontakt z nami”, adres siedziby firmy ) celem uzgodnienia warunków zakupu.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia poprzez zaznaczenie  okienka z akceptacją tego faktu na jednym z etapów składania Zamówienia obok zdania „Zgadzam się z Warunkami Świadczenia Usług i podporządkowuję się im bezwarunkowo.”

5. Sklep internetowy http://elitegast.pl  prowadzi sprzedaż  za pośrednictwem sieci internet.

6. Wszystkie Towary oferowane w sklepie http://elitegast.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto i netto podanymi w złotych polskich. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy lub pobrania płatności, które jeśli występują to są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

8. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować

a/ aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail)

b/ urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym standardowe wymagania techniczne i oprogramowanie umożliwiające przeglądanie stron internetowych na przykład: przeglądarkę internetową Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome lub inne kompatybilne, z włączoną obsługą zapisów plików Cookies oraz obsługi Javascript. (Uwaga – przeglądarki powinny być na bieżąco aktualizowane do nowych wersji pod rygorem utraty kompatybilności z systemem.)  

c/  zalecaną minimalną rozdzielczość ekranu w monitorach stacjonarnych, laptopach i notebookach : 1024x768.

9.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, podane na stronach internetowych Sklepu, poczytuje się w razie wątpliwości za zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art.71 kc

10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a/ niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

b/ korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c/ korzystania z wszelkich treści zamieszczonych przez Sklep jedynie w celu realizacji Zamówienia i  bez prawa wykorzystywania ich w celach komercyjnych bez zgody Sprzedawcy.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez „koszyk”  lub telefonicznie albo drogą mailową.

2. Zamówienia składane poprzez „koszyk” można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. W celu dokonania wyboru Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową elitegast.pl, dokonać selekcji towaru poprzez wybór kategorii ewentualnie podkategorii, a następnie wybranie poszukiwanego Towaru. Można również znaleźć Towar przez wpisanie jego nazwy lub fragmentu nazwy w okienku wyszukiwarki Sklepu.

4. Sklep nie wymaga obowiązkowej rejestracji Klienta i zakładania konta. Rejestracja ułatwia jednak korzystanie ze Sklepu w przyszłości, gdyż podczas następnych zakupów nie będzie konieczności podawania danych Klienta do złożenia Zamówienia a wystarczy jedynie zalogować się do Sklepu. Ponadto zarejestrowany klient ma możliwość sprawdzania na koncie dokonanych już zakupów modyfikować swoje dane. Przed składaniem Zamówienia lub w jego trakcie, w chwili wskazanej w formularzu zamówienia można zarejestrować się, a jeżeli rejestracja została dokonana wcześniej np. przy okazji wcześniejszych zakupów lub niezależnie od nich można zalogować się do Sklepu.

5. Kontynuując zakupy, wybrany Towar należy dodać do koszyka. Dodany do koszyka Towar w przypadku zmiany decyzji może być usuwany. Koszyk może być uzupełniany o inne wybrane Towary. W podglądzie koszyka wyświetlane są ceny brutto Towarów, ilość, koszt dostawy brutto, wartość podatku VAT oraz podsumowanie wartości Towarów brutto wraz z kosztami transportu, jako „razem”. Klikając w koszyku „Realizuj zamówienie” przechodzimy do następnego etapu podawania danych koniecznych do zrealizowania Zamówienia. .

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia na jego ostatnim etapie przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wybranego towaru jak i wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami i informacjami.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a/  przedmiotu zamówienia,

b/  ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c/  wybranej metody płatności,

d/ wybranego sposobu dostawy,

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą ELITEGAST Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą  wszystkich istotne elementy Zamówienia.

10. Każde Zamówienie jest uzgadniane z Klientem indywidualnie i potwierdzane telefonicznie.

11. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży 

12. Zamówienie nie będzie zrealizowane i zostanie anulowane w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia z powodu nie odbierania połączeń telefonicznych przez Klienta.

13. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest faktura VAT

14. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę pro forma, a w przypadku przedpłaty fakturę zaliczkową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

15. Towar pozostaje własnością Sklepu do momentu zapłaty przez Klienta całej należności, a w przypadku braku zapłaty w uzgodnionym terminie, dostarczony do Klienta Towar zostanie bezzwłocznie wydany na żądanie Sprzedawcy w celu jego zbycia a uzyskana za niego cena zostanie zaliczona na poczet wierzytelności.

16. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy lub z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku innej formy płatności.

 

§ 4 Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Termin realizacji dostawy wynosi standardowo do 3 dni roboczych od momentu wpływu zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy lub telefonicznego potwierdzenia Zamówienia w przypadku innych form płatności, jednakże ze względu na fakt, że duża część Towaru będącego w ofercie Sklepu jest produkowana lub sprowadzana z zagranicy na indywidualne Zamówienie wówczas termin ten może wynieść od 2 do 4 tygodniu o czym Klient będzie każdorazowo informowany podczas potwierdzania Zamówienia.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub innym środkiem transportu od poniedziałku do piątku.

4. Koszty dostawy Towarów o wartość netto mniejszej niż  1000,00 złotych netto pokrywa Klient w kwocie 25,00zł netto + VAT 23% = 30,75 zł, a o wartości ponad 1000,00 złotych netto pokrywa Sklep.

5. Klient ma obowiązek sprawdzić w chwili dostawy, w obecności pracownika dokonującego dostawę, zgodność dostawy z  Zamówieniem, jej kompletność oraz czy opakowanie i Towar nie ma oznak uszkodzeń mechanicznych. Zaniechanie tych czynności powoduje utratę prawa do roszczeń z tytułu szkód i braków w towarze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności przewoźnika i bezzwłoczne, najlepiej w chwili dostawy,  powiadomienie Sklepu.

6. Odbiór Towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Klienta lub przez osobę upoważniona z jego strony. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. Rozładunek Towaru jest w zakresie pracowników świadczących usługę transportu, natomiast wniesienie do obiektu jest po stronie Klienta.

8. Na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru może być umieszczona karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. Należy na ten fakt zwrócić szczególną uwagę, gdyż utrata karty gwarancyjnej może być powodem problemów ze sprawną obsługą gwarancyjną.

 

§ 5 Ceny, formy i terminy płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich w kwocie netto oraz brutto z podatkiem VAT

2. Płatność  może być dokonana przelewem na rachunek Sklepu w formie przedpłaty

100% przed wysyłką towaru, po otrzymaniu, której realizujemy dostawę

§ 6 Gwarancja i reklamacja

1. Sprzedawca nie jest producentem i udziela rękojmi na Towary. Producent lub importer ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, nie krótszy niż 12 miesięcy. Jednakże w przypadku wystąpienia wady lub usterki Towaru - w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Sprzedawca. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres może znajdować się w karcie gwarancyjnej.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i  przeznaczeniem Towaru, a także tych elementów, które producent nie objął gwarancją jako podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.

3. Towar zgłoszony do naprawy powinien być czysty w przeciwnym wypadku naprawa nie będzie wykonana lub Klient zostanie obciążony kosztami czyszczenia.

4. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją niezależnie od ilości wymienionych części przy jednej naprawie. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje montażu, konserwacji, przeglądów okresowych.

5. Podstawą do wykonania naprawy gwarancyjnej jest, w zależności od producenta i rodzaju Towaru, karta gwarancyjna  lub faktura.

6. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku:

- napraw i przeróbek dokonanych przez osoby nie uprawnione przez gwaranta,

- niewłaściwego montażu, nieprawidłowej eksploatacji lub konserwacji.

7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, w karcie gwarancyjnej  lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@elitegast.pl. Sprzedawca skontaktuje się z reklamującym bez zbędnej zwłoki  i  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

§ 7 Ochrona prywatności i inne prawa

1. Administratorem baz danych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego

w związku z zakupami jest Sprzedawca.

2. Wszelkie dane osobowe otrzymane przez Sprzedawcę  od Klienta są odpowiednio zabezpieczone, traktowane jako poufne i przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

5. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego

korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

6. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia do czasu jego potwierdzenia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres sklep@elitegast.pl .

7. Więcej informacji dotyczących polityki prywatności a w szczególności dotyczących t.zw. „ciasteczek” dostępnych jest na stronie informacyjnej Sklepu o nazwie Polityka cookies, które to stanowią integralną część Regulaminu.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Sklepu internetowego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania przez Klienta niezgodnych z prawdą danych, a w szczególności z powodu nie zastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu